شرکت ایمن کنترل دینامیک (اینورتر، سافت استارتر)

نماینده رسمی دانفوس در ایران (Drive & Soft starters)

اخبار شرکت ایمن کنترل دینامیک
27 فروردين 00 12:18

شناخت کارایی پمپ ها و مقایسه درایو میکرو دانفوس و آکوآ دانفوس  :

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻳﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژى ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود .

اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺳﻴﺎﻻت، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .ﺑﺮاى راه اﻧﺪازى ﭘﻤﭗ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺤﺮﮐﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﺣﺘﺮاﻗﻰ، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ و ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎى ﺑﺎدى ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺿﻤﻦ راﺣﺖ ﺗﺮﺑﻮدن، ﺟﻠﻮ اﺗﻼف اﻧﺮژی را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻳﮑﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ، ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺮدن ﭼﺎه ﻫﺎی آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  ﮐﻤﯽ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی آب را از ﭼﺎه ﻫﺎی ٔ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ذﺧﻴﺮه آب ﭘﻤﭙﺎژ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮق ﺑﺪﻫﻴﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻤﭗ ﻫﺎ:

ﭘﻤﭗ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاى ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﭘﻤﭗ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﺤﻞ اتصال  ﭼﺎه ﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،,.... 

شرکت ایمن کنترل دینامیک،نماینده رسمی دانفوس danfoss و نماینده رسمی محصولات وکن ،برای پمپ های ساختمانی و تک پمپ درایو ماکرو  دانفوس را پیشنهاد می دهد و برای بوستر پمپ و... درایو آکوآ دانفوس را پیشنهاد می دهد.

 در انتخاب درایو مورد نظرتان بسیار دقت کنید زیرا اگر درایو مناسب را برای کار مورد نظر خودتان انتخاب نکنید ممکن بعدا ضررهای جبران ناپذیری به سیستم خودتان وارد کنید حتما برای گرفتن مشاوره رایگان به شرکت ایمن کنترل دینامیک زنگ بزنید.

مشاوران متخصص شرکت ایمن کنترل دینامیک به شما مشاوره رایگان میدهند و شمارا به گرفتن بهترین درایو برای کارتان راهنمایی میکنند.