شرکت ایمن کنترل دینامیک (اینورتر، سافت استارتر)

نماینده رسمی دانفوس در ایران (Drive & Soft starters)

محصولات شرکت ایمن کنترل دینامیک
13 اسفند 99 12:18
  • فیلتر
vacon-20-cold-p

درایو مدل VACON 20 cold plate  ایــن ســری از داریوھای وکــن بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد جھــت اســتفاده در صنایــع...

vaco-20-x

درایو مدل vacon 20 x ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی...

vacon-100-flow

درایو وکن  مدل VACON 100 FLOW ایـن مـدل درایـو یـک نمونـه تخصصـی و کاربـردی در صنعـت آب و فاظـلاب مـی باشـد. ایـن نمونـه...

vacon-100-industrial

درایو وکن مدل VACON 100 INDUSTRIAL این مدل یک درایو تخصصی و چند منظوره می باشد که با طراحی پیشرفته و ساختار فشرده و استفاده...